Anahata voetreflex praktijk houten danny van den tempel van Dam

Privacy-verklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekend dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) geldt dan niet meer.
 
Anahata voetreflex praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Het bijhouden van een cliëntendossier.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
 

De privacy op uw dossier

Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • uw gegevens nimmer met anderen deel, tenzij na overleg met u en uw uitdrukkelijke toestemming.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 

Andere doelen van het cliëntendossier

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, ook na uw of mijn overlijden, zoals de wet op de behandelovereenkomst voorschrijft.
 

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals Reflexzone therapie en de daarbij behorende zgn. prestatiecode
 • De kosten van het consult
 • Zorgverzekeraar en zorgverzekeraarsnummer

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Anahata voetreflex praktijk houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

Cookies:

Deze website plaatst alleen functionele cookies.

ANAHATA voetreflexzone praktijk
Melkhoeve 9
3992 XR HOUTEN
Aangesloten bij:
 

Voor klacht- en tuchtrecht: Quasir

Beroeps­vereniging voor professionele CAM-therapeuten FAGT
Tuchtrecht voor de Complemen­taire Gezond­heidszorg