Anahata voetreflex praktijk houten danny van den tempel van Dam

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst:

Algemene voorwaarden/bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Anahatavoetreflex praktijk en de cliënt/cliënten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten  inzake door Praktijk uit te voeren opdrachten.
 
Indien cliënt na het eerste intake/kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst is op schrift vastgelegd en wordt voor de intake ondertekend door therapeut als de cliënt.
 

 

2. Zorgaanbieder/verlener:

De zorgverlener van Anahatavoetreflex praktijk werkt als zelfstandige.

De praktijk is lid van de beroepsvereniging het FAGT(www.fagt.org). Deze vereniging is aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ (www.rbcz.nl). Voor informatie verwijs ik u naar de website.

De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de beroepsvereniging.
 

 

3. Behandeling:

Voordat de afspraak begint bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring, en de behandelovereenkomst. De behandeling heeft betrekking op de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen in het verloop van het traject worden bijgesteld, gespecificeerd. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Er vinden regelmatig evaluaties plaats waarin uzelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 
De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het niet juist en /of niet volledig ter beschikking stellen van medische informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of ander behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.   De duur van een sessie is variërend van een uur tot anderhalf uur.
 
Behandeling en adviezen van de zorgverlener zijn geheel vrijblijvend. De uiteindelijke beslissing en verantwoording met betrekking tot het opvolgen van een advies of het laten uitvoeren van een behandeling ligt geheel bij de cliënt.   U wordt gevraagd om bij u eerste bezoek uw identiteitsbewijs en uw zorgpas mee te nemen.Voor behandeling van minderjarige wordt is een schriftelijk akkoord,  middels  ondertekende verklaring (en van de) beide ouder/voogd nodig.   U kunt zonder verwijzing van huisarts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met u huisarts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekend in de behandelingsovereenkomst voor deze overdracht.   Op het moment dat de zorgverlener ziek is gaat de behandeling niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. Bij langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld of wordt de behandeling stop gezet.   Reflexzonetherapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. De cliënt zorgt zelf dat de huisarts en/of specialist op de hoogte is van de klachten. Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van reflexzonetherapie niet genezen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt.   Beëindiging van de behandelingen kan ten alle tijden met een wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het traject eenzijdig beëindigen. Ook de therapeut kan ten alle tijden de behandeling stopzetten of de cliënt doorverwijzen naar een arts of college natuurgeneeskundig therapeut.   Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.

 

Betaling:

Anahata voetreflex praktijk is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk)(gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullend pakket van de zorgverzekeraar.
 
Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat de gemaakte afspraak om ander redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. U kunt ook kijken op de website bij www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen

 

Dossiervoering:

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener gerapporteerd. U heft het recht te alle tijde deze rapportages in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw laatste behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 
De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met u dossier. Zaken als recht op informatie, omgang in het kader van de privacy en toestemming voor de behandeling zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsoverenkomst (WGBO).  

Klachtenregeling:

De zorgverlener doet haar uiterste best om de cliënt met de best mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Na ontvangst van de klacht wordt de klacht zo snel mogelijk besproken. Als u en de zorgverlener er niet uitkomen kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris dan wel via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil. Alle informatie hierover kunt u vinden op haar website www.anahatavoetreflex.nl onder het kopje klachtenregeling.

 

AVG:

Anahatavoetreflex praktijk houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt op de website www.anahatavoetreflex.nl  alle informatie vinden onder het kopje privacy verklaring.

 

Aansprakelijkheid:

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven gevraagd en ongevraagd van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. Anahatavoetreflex praktijk is niet aansprakelijk voor materiële schade die geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na het bezoek aan de praktijk.De kosten van vernieling van de therapeut door de cliënt, zullen op de cliënt worden verhaald.   Anahatavoetreflex praktijk heeft een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt de praktijk tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die veroorzaakt zijn tijdens de uitoefening van het beroep in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade gelden de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar.   Anahatavoetreflex praktijk is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering, welke is afgesloten bij het WKKGZ.

 

Toepasselijk recht:

Op de rechtsverhouding tussen de zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van locatie.

Aangesloten bij:
 

Voor klacht- en tuchtrecht: Quasir

Beroeps­vereniging voor professionele CAM-therapeuten FAGT
Tuchtrecht voor de Complemen­taire Gezond­heidszorg